Emotsionaalne intelligentsus kui vaimse tervise võti
https://www.struktuurifondid.ee/sites/default/files/el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg

Projekti eesmärk ja tulemused:
Projekti tegevuste eesmärgiks on anda õpetajatele teadmised ja oskused kuidas emotsioonidega toime tulla ning ennetada läbipõlemist, kuidas luua ja säilitada vaimselt tervet ja turvalist õpikeskkonda, kasutada olukorrale sobivaid suhtlusviise ning kuidas hinnata ja jälgida oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist õpetajatöös ja igapäevases elus.
Projekt tegevused annavad õpetajatele teadmised emotsionaalse intelligentsuse ja tervise vahelistest seostest - kuidas luua ja hoida vaimselt tervet ja turvalist õpikeskkonda, hinnata ja väärtustada oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist.
Projekti raames toimuvad koolitused on suunatud kooli- ja/või lasteaia meeskondadele, kuna ühel koolitusel osalenud kuni 16 õpetajat on piisavalt mõjus hulk inimesi, et toetada saadud teadmiste levikule ühe organisatsiooni sees ja toetada muutuste jätkusuutlikkust.

Koolituse nimi: Emotsionaalne intelligentsus kui vaimse tervise võti
Õppe maht: 52 ak/t (40 ak/t auditoorne töö, 12 ak/t iseseisev töö).
Koolituse sihtgrupp:  EHISE järgi õpetaja ametikohal osalise või täiskoormusega töötavad õpetajad
Õppe alustamise tingimused: Õpetajate valmisolek enesearenguks


Koolituse teemad:


I päev
1. Emotsionaalse intelligentsuse ( EQ) mõiste, selle komponendid
2. EQ tähtsus õpetajatöös
3. EQ ja tervise vahelised seosed
4. Õpetaja tervise analüüs ja hinnang praegusele seisundile.
5. Personaalse füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise juhtimise arengu- ja tegevuskava koostamine
6. Tegevuskava elluviimiseks õpipartnerite paaride moodustamine

 

II päev
7. Teadlikkuse praktikad ja nende seos vaimse tervisega
8. Teadlikkuse praktikate harjutamine
9. Teadlikkus oma emotsioonidest ja nende juhtimisest
10. Personaalsed reflektsioonid tervise arengu- ja tegevuskava elluviimise üle


III päev
11. Emotsioonide mahasurumise versus “plahvatamise” tagajärjed õpetajale, õpilastele ja koolisüsteemile
12. Proaktiivne ja reaktiivne hoiak emotsioonide ja tervise suhtes
13. Kriitilised, emotsioonidest laetud ja distsipliiniga seotud situatsioonid õpetajatöös- nende uurimine. Uute võimaluste ja tegutsemisviiside väljatöötamine grupinõustamise- kovisiooni protsessis
14. Uute lahenduste praktikasse juurutamine- kodune ülesanne
15. Tervislikud ja ebatervislikud suhtlusstiilid
16. Personaalsed reflektsioonid tervise arengu- ja tegevuskava elluviimise üle


IV päev
17. Vaimselt terve ja turvaline õpikeskkond ja selle hoidmise võtted
18. Õpetaja töös esinevate situatsioonide uurimine. Uute võimaluste ja tegutsemisviiside väljatöötamine kovisiooni protsessis
19. Uute lahenduste leidmine kroonilistele turvalisust kahjustavatele situatsioonidele
20. Uute lahenduste praktikasse juurutamine- koduülesanne
21. Personaalsed reflektsioonid tervise arengu- ja tegevuskava elluviimise üle


V päev
22. Tervise juhtimise tegevuskava elluviimise ülevaatamine ja hindamine
23. Edukate kogemuste kaardistamine
24. Edutegurite teadvustamine
25. Üksteise parimatest praktikatest õppimine
26. Kokkuvõtted ja aruanne tulemustest

 

 

Koolituse läbimisel osaleja:
1. teab ja tunneb emotsionaalse intelligentsuse (EQ) 4 sektorit ning vastutuse ja vaba valiku paradigmasid;
2. mõistab EQ tähendust (eneseteadlikkus, enesejuhtimine, motivatsioon, empaatia ja suhtlemisoskused) ja tähtsust õpetajatöös
3. mõistab, mida tähendab vastutada oma tunnete eest ja mis aitab tulla toime oma negatiivsete emotsioonidega;
4. mõistab emotsionaalse intelligentsuse (EQ) ja tervise vahelisi seoseid;
5. teab, kuidas hinnata ja jälgida oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist õpetajatöös ja igapäevases elus;
6. reflekteerib enda käitumis- ja suhtlemisstiile õpikeskkonnas ja oskab valida sobiva suhtlusstiili
vastavalt olukorrale;
7. oskab teadlikult ja paremini juhtida oma emotsioone kriitilistes situatsioonides;
8. oskab luua ja säilitada vaimselt tervet ja turvalist õpikeskkonda.

Koolitajad: Kaupo Saue, Sigrid Melts või Signe Vesso

Kontakt:

Projektijuht Nele Punnar
5285783
nelepunnar@gmail.com